Jump to content
Bless Gaming Forums

BeL4eNaK

Administrators
 • Content Count

  10863
 • Joined

 • Days Won

  488

BeL4eNaK last won the day on June 13

BeL4eNaK had the most liked content!

Community Reputation

7414 Excellent

About BeL4eNaK

 • Rank
  Game Designer
 • Birthday 07/26/1989

Profile Information

 • Location
  Arkania

Recent Profile Visitors

49599 profile views
 1. Лотерейные билеты приходят сюда: Вывод бонусов на сервер : https://mu.bless.gs/index.php?page=services&act=webtoserver
 2. Обогнали, вам должно было выдать приз за 2 место.
 3. Выдал вручную награды за прошлый рейтинг победителей: Master: - Jade: -Envy- voltah Avalon BORODA d32da PallacHH Vegas ValidName BeBeZavr Extreme - Mega BaLTaZaR -Essence- Noobsaybot
 4. Изменен рейтинг лотерейной выдержки: теперь мы награждаем не победителей, а тех, кто в течение недели использовал больше всего билетов, но так и не смог выиграть призов 1 или 2 группы. Количество призовых лотерейных билетов зависит от общего количества лотерейных билетов использованных на всем сервере за неделю. Первое место получает 2% от всех билетов, 2 место 1.5% и 3 место 1%. В дополнение победители также получают от 10% до 20% от использованных ими билетов за неделю. Награды для прошлого рейтинга победителей будут выданы в последний раз вручную на следующей неделе. На нашем YouTube-канале вышло новое поучительное видео об ивенте Castle Siege! Мы также раздаем web бонусы, в связи с его выпуском.
 5. All ancient items have the same drop rate. It's just a list, no other settings involved. For example we have Grade A All this sets have the same drop rate - it's just randomly getting items from the list: According to logs in total on server Vegas we had: 41 Dark Phoenix set items 44 Great Dragon set items 36 Dark Soul set items 42 Red Spirit set items 32 Hurricane set items 42 Dark Master set items The only difference is that Dark Phoenix and Dark Master have 2 types of sets, it means that we have approximately ~20 Prime Dark Phoenix items and ~20 Oblivion Dark Phoenix items, ~21 Empire Dark Master and ~21 Imperial Dark Master items.
 6. The ranking for lottery resilience has been changed: now, we reward not the winners, but those who have used the most tickets over the week without winning any prizes from groups 1 or 2. The number of prize lottery tickets depends on the total number of lottery tickets used across the entire server for the week. The first place receives 2% of all tickets, the second place receives 1.5%, and the third place receives 1%. Additionally, winners will also receive between 10% and 20% of the tickets they used during the week. Rewards for the previous winner ranking will be issued manually for the last time next week.
 7. Xếp hạng cho khả năng phục hồi xổ số đã thay đổi: bây giờ, chúng tôi trao thưởng không phải cho những người thắng mà là những người đã sử dụng nhiều vé nhất trong tuần mà không trúng bất kỳ giải nào từ nhóm 1 hoặc nhóm 2. Số lượng vé xổ số trúng thưởng phụ thuộc vào tổng số vé xổ số được sử dụng trên toàn bộ máy chủ trong tuần. Người đứng vị trí thứ nhất nhận được 2% tổng số vé, người đứng thứ hai nhận được 1,5% và người đứng thứ ba nhận được 1%. Ngoài ra, những người thắng còn nhận được tiền cược.
 8. Hack Log is clear. I don't see any indication of cheating. But added account to LiveGuard mandatory list to be safe.
 9. Update: Poison Damage 20% 16% Слишком жирный бафф именно для яда получился, который и без этого очень эффективен. Будем черпать дебафы в другом месте с уклоном на командую игру, чтобы именно слаженные действия помогали завалить супер жирную бочку. В будущем обновление также можно будет ожидать щит для всех, который может заморозить при получении урона и low grade shield с дополнительным рефлектом.
 10. Крылья точно нельзя продать. Фенриров и других петов добавлю к следующему обновлению.
 11. В гостевом режиме Хаос Машину теперь можно использовать только для варки проходок BC и DS. Больше можно не переживать, что кто-то может спалить ваши ценные предметы. Также гость больше не сможет продавать в магазин Excellent предметы с заточкой от +10 и выше. К списку предметов, которые нельзя продать в магазин добавлены Shards и Flames of Condor. Убран запрет на выкидывание на пол банок HP и Mana. В связи увеличенной мобильностью DK из-за отсутствия запинания во время передвижения мы продолжаем увеличивать влияние дебаффов на данный класс. Длительность эффекта Ice Arrow на DK увеличена с 8 до 10 секунд, Ice с 12 до 15 секунд, Cold (Strike of Destruction) с 12 до 13 секунд. Эффект отравления Poison на DK увеличен с 12% до 16%. Эффект Cold на эльфах снижен с 10 до 8 секунд. На Endless Tower команда /stuck переименована в команду /skipwave. Она позволяет пропустить текущую волну в случае если она забагалась. Команду можно использовать только раз за ивент и только если осталось не более 5 монстров. Команда /stuck в экспериментальном режиме теперь обновляет обзор вашего персонажа, потенциально это должно помочь если вы не видите босса. Команду можно использовать раз в 60 секунд. После TDM теперь всех персонажей будет выкидывать в Arkania, это позволит избежать различных проблем с телепортами, которые часто случаются по завершению ивента. Обработка игровых банков перенесена на другой дата-сервер, отпишитесь пожалуйста, улучшило ли это скорость открытия банка. Скорректирован рандомный респ Condor боссов.
 12. Chế độ khách , Máy Hỗn Loạn giờ chỉ có thể được sử dụng để chế tạo vé BC và DS. Bạn không cần phải lo lắng về việc ai đó phá hủy các vật phẩm có giá trị của mình. Ngoài ra, khách không thể bán các vật phẩm Excellent có cấp độ nâng cấp +10 trở lên cho cửa hàng. Các shard và Flames of Condor cũng đã được thêm vào danh sách các vật phẩm không thể bán cho cửa hàng. Do khả năng di chuyển tăng lên của DK từ việc không bị chậm bước khi di chuyển, chúng tôi tiếp tục tăng tác động của các hiệu ứng làm yếu lên lớp nhân vật này. Thời gian hiệu ứng Mũi Tên Băng trên DK đã được tăng từ 8 lên 10 giây, hiệu ứng Băng từ 12 lên 15 giây, băng (Strike of Destruction) từ 12 lên 13 giây. Hiệu ứng Độc trên DK đã được tăng từ 12% lên 20%. Thời gian hiệu ứng đóng băng trên Tiên nữ đã giảm từ 10 xuống còn 8 giây. Trên Tháp Vô Tận, lệnh /stuck đã được đổi tên thành /skipwave. Nó cho phép bạn bỏ qua wave hiện tại nếu nó bị lỗi. Lệnh chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi sự kiện và chỉ khi còn không quá 5 quái vật. Lệnh /stuck trong chế độ thử nghiệm giờ làm mới tầm nhìn của nhân vật của bạn, có thể hữu ích nếu bạn không thể thấy boss. Lệnh có thể được sử dụng mỗi 60 giây một lần. Sau TDM, tất cả nhân vật sẽ được chuyển đến Arkania để tránh các vấn đề dịch chuyển khác nhau thường xảy ra sau khi sự kiện kết thúc. Quá Xử lý kho trò chơi đã được chuyển sang một máy chủ dữ liệu khác, xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu điều này đã cải thiện tốc độ mở kho.
 13. In guest mode, the Chaos Machine can now only be used for crafting BC and DS tickets. You no longer have to worry about someone destroying your valuable items. Additionally, guests can no longer sell Excellent items with upgrade level of +10 or higher to the shop. Shards and Flames of Condor have also been added to the list of items that cannot be sold to the shop. The restriction on dropping HP and Mana potions on the ground has been removed. Due to the increased mobility of DKs from the lack of staggering during movement, we continue to increase the impact of debuffs on this class. The duration of the Ice Arrow effect on DK has been increased from 8 to 10 seconds, Ice from 12 to 15 seconds, Cold (Strike of Destruction) from 12 to 13 seconds. The Poison effect on DK has been increased from 12% to 16%. The Cold effect on elves has been reduced from 10 to 8 seconds. On the Endless Tower, the /stuck command has been renamed to /skipwave. It allows you to skip the current wave if it has glitched. The command can only be used once per event and only if there are no more than 5 monsters left. The /stuck command in experimental mode now refreshes your character's view, potentially helping if you cannot see the boss. The command can be used once every 60 seconds. After TDM, all characters will now be sent to Arkania to avoid various teleport issues that often occur after the event ends. Game vault processing has been moved to another data server, please let us know if this has improved the vault opening speed. Random respawn time for Condor bosses has been adjusted.
 14. Сервер Vegas x777 был запущен чуть менее трех месяцев назад и если, по какой-то причине, вы пропустили открытие, то сейчас самое время начать играть и ворваться в Топ 100 ресетов. Легкий старт: все новые персонажи при создании теперь получают +25% к опыту на 30 дней, а первые 10 ресетов можно сделать уже на 330 уровне! Также добавлена одноразовая скидка на VIP аккаунт - если вы ни разу не приобретали VIP, то при первой покупке он обойдется вам в 300 бонусов сайта вместо 500 за 30 дней. Теперь при выводе на Vegas сервер, вы получаете на 20% больше бонусов.
×
×
 • Create New...